KimlerdeGörülür?

Kimlerde
Görülür?


Tip 1 ve tip 2 diyabeti olan tüm hastalar diyabetik retinopati açısından risk altındadır. Bu nedenle diyabet tanısı konan her hastanın yılda bir kez göz dibi muayenesi yaptırması gerekir.
Diyabetik retinopati diyabetin şiddeti ve süresi ile ilişkilidir. Otuz yaşından önce diyabet tanısı almış olan olgularda; eğer diyabet yaşı 5 yılın altında ise, maküler ödem sıklığı sıfıra yakındır. Ama diyabet yaşı 20 yılı aşınca bu sıklık %29 olarak ortaya çıkar. Otuz yaşın üzerinde diyabet tanısı almış olgularda ise; diyabet yaşı 5 yılın altında olanlarda, diyabetik maküler ödem sıklığı %3 iken, 20 yılın üzerinde diyabet yaşı olanlarda ise ortalama %28 sıklık görülmektedir.
 

Otuz yaş altındaki diyabetiklerde risk faktörleri, diyabetin süresi, proteinüri varlığı, erkek cinsiyette olmak, diüretik kullanımı, yüksek HbA1c ve lipid düzeylerinin varlığıdır. Otuz yaşın üzerinde ise, diyabetin süresi, hipertansiyon varlığı, yüksek HbA1c seviyesi ve insülin kullananlarda proteinüri varlığı olarak belirlenmiştir. Bu açıdan hastaların sistemik takipleri de elbette son derece önemlidir. Diyabeti olan hastaların %1-3’ünde DM֒ye bağlı görme bozukluğu olduğu bilinmektedir. Bu da dünya genelinde yaklaşık 10 milyon kişi anlamına gelir. Dünya Sağlık Örgütü, DR’nin dünya çapında 1.8 milyon körlük vakasına karşılık geldiğini tahmin etmektedir.
Diyabetli kadınlarda gebelik de diyabetik retinopati açısından bir risk faktörüdür. Diyabetli kadınlar gebelik döneminde daha sıkı bir göz takibi yaptırmalıdır.
Diyabetik maküler ödem özellikle üretken çağdaki insanlarda görüldüğünden hem bireyin kendisi hem de toplum açısından büyük bir yüke neden olmaktadır. Diyabetik maküler ödem eğer tedavi edilmezse hastaların %50’sinde 2 yıl içinde görme keskinliğinde 10 harf (2 sıra) ya da daha fazla kayıp ortaya çıkar. 10 harflik bir kayıp, hastanın araba kullanmasında, bağımsız hareket etmesinde, yakını görmede (gazete okuma, yemek pişirme) çok büyük zorluklara neden olmakta, hasta başkalarının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Diyabetik hastalarda görme bozukluğu ve körlüğe neden olabilen DMÖ, hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde bozar ve hem hastalığın kendisiyle hem de diyabetle başa çıkma olasılığını azaltır.

05.01.2016

Bu sitedeki bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya danışınız.